İade Şartları

MADDE 1.TARAFLAR: Bir taraftan Esentepe Mahallesi. İstanbul Caddesi. C Blok No:5/2, 54050 Serdivan/Sakarya adresinde bulunan Hotel Del Lago Luxury By Saraçoğlu. (kısaca Dellago olarak anılacaktır) ile diğer taraftan, adresinde ikamet eden (Kısaca Müşteri olarak anılacaktır) aşağıda belirtilen hususlarda tam bir anlaşmaya varmışlardır.

MADDE 2. KONU: İş bu sözleşme Müşterinin, Dellago vasıtası ile; aşağıda açıklanan koşullar çerçevesinde ürün/hizmet alımını içerdiği tüm kişilerin adına yetkili olarak rezervasyonunu içerir.

MADDE 3.ÖDEMELER:

3.1.Kayıt anında rezervasyon bedelinin %100'ünü peşin veya kredi kartı ile alınır.

MADDE 4. UYGULAMA:

 4.1. Müşteri yukarıda belirtilen tarihler arasında konaklama yapacaktır.Müşteri konaklama süresini uzatmak isterse, talebini ve ödemesini yaptıktan sonra konaklama süresi uzatılabilir. Rezervasyon iptalinde otellerin iptal şartları oranında kesinti yapılır.

4.2. Başka türlü belirtilmedikçe, kokan , akan, yanıcı veya patlayıcı vasıfları olan veya çevresine rahatsızlık veren eşyalar ile kesici delici, ve ateşli silahlar ve her çeşit hayvanın tesislere sokulması yasaktır.

 4.3. Müşterinin tesislerdeki konaklama esnasında meydana gelebilecek her türlü hırsızlık, kayıp ve hasarından Dellago sorumlu değildir.

 4.4. Müşterinin otele giriş saati 16.00 den sonradır. Otelden çıkışı en son saat 11.00 dır.

4.5.Müşteri, rezervasyon tarihinde değişiklik talep etmesi durumunda, yeni tarih için geçerli olan otel fiyatı üzerinden ödeme yapacaktır.

MADDE 5. SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME:

 5.1.Fatura müşterinin çıkış yaptığı tarihten sonra kesilerek, rezervasyon sırasında müşterinin vermiş olduğu adrese posta veya kargo ile gönderilecektir. 5.2. Bu bedele, rezervasyonda, ayrı ayrı belirtilen tüm hizmetler dahildir. Belirtilmemiş hizmetler ve otelde alınacak ekstra ürün ve hizmetler ekstra ücrete tabidir.

5.3. Müşteri, rezervasyon tutarının %100 'ünü peşin olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

MADDE 6. SÜRE ve FESİH:

 

MADDE 7. MÜCBİR SEBEPLER:

7.1. İşbu sözleşmede belirtilen Otel rezervasyonu tarihleri arasında, başlangıcında veya öncesinde meydana gelebilecek doğa olayları, toplumsal olaylar, uluslararası ilişkiler, teknik arızalar, grev ve protesto gibi ve otelin hizmetinin eksik veya hizmet vermemesinden dolayı olaylardan doğan durumlarda Dellago sorumlu tutulamaz.

MADDE 8. DİĞER HÜKÜMLER

8.1 İşbu sözleşme , münhasıran otel rezervasyonuna ilişkin olup , Dellago müşterinin kesin rezervasyon talebini alarak bu sözleşmeyi imzasını müteakip, öngörülen konaklama tesisi nezdinde müşterinin kesin rezervasyonunu gerçekleştirerek konaklama tesisinden rezervasyon teyidini almakla, sözleşmesel mükellefiyetini yerine getirmiş olur. Kesin rezervasyonun Dellago tarafından sağlanmasından sonra, rezervasyonun gerçekleşmesinde konaklama tesisi yahut müşteriden kaynaklanacak sorunlarda, acentenin mesuliyeti yoktur.Böyle bir problemin mevcudiyetinde, müşteri, konaklamada doğacak evsaf değişiklikleri veya eksiklikleri hususunda, yalnızca konaklama tesisi işletmecisine müracaat edeceğini, Dellago'dan herhangi bir talebi olmayacağını kabul ve taahhüt eder.

8.2. Müşteri konaklama esnasında her hangi bir durumdan dolayı şikayetçi olması halinde, hizmeti kısmen veya sonuna kadar kullanması durumunda, herhangi bir tazminat veya bedel iadesi talep etmemeyi kabul eder.

8.3 Müşteri otel rezervasyonu tarihi içerisinde, otelde aldığı hizmetten şikayetçi olursa ve ayrılmak isterse bunu bulunduğu otel ve Dellago'ya yazılı olarak bildirmek zorundadır. Dellago, müşterinin rezervasyonu için yapmış olduğu ödemeyi otelden geri alabilir ise müşteriye iade ödemesini yapacaktır.

8.4. Dellago , rezervasyon yapmayı vaat ettiği konaklama tesisinin vasıfları ve yıldızlaması ile , konaklama tesisinde öngörülen hizmetler ile ilgili bilgiyi, konaklama tesisinin beyanına ve broşürlerine dayanarak ilan etmiş olup, konaklama tesisinin , ilan ve deklarasyonlarında yer alan evsafta ve yıldızlama standartlarında hazır bulundurulmamasından dolayı , Dellago'nun mesuliyeti mevcut değildir. Bu mesuliyet münhasıran konaklama tesisinin mesuliyeti olup, müşteri bu standart eksikliği yahut hizmet kusurlarından dolayı münhasıran konaklama tesisine karşı talep ve tazmin hakkına sahip olduğunu kabul ve beyan eder. Konaklama tesisinin öngörülen standartları taşımaması veya konaklama başlayacağı tarihte bu standartlarda hizmet verebilecek durumda olmaması halinde , Dellago müşteriyi aynı standartlarda , aynı civarda bir başka konaklama tesisinde konaklatmak üzere , rezervasyon yaptırmak ve konaklatmak hakkını haizdir. Müşteri böyle bir değişikliği kabullenmez ise , rezervasyon toplam bedelinin %35 inin kendisinden tenzilini kabul ve beyan eder.

8.5. Seyahat sigortası hizmeti satın alan tüketicilerin eksik veya ayıplı ifâ , hasar , zarar ve kayıpları ile ilgili teminatın kapsamı bu hizmeti sunan sigorta firmasının poliçesiyle belirlenmiştir. Dellago bu teminatların içeriği, kapsamları veya uygulama şekilleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

 8.6. Müşteri bu otel rezervasyonu ile imza altına alınan ve sözleşmede adı geçen otel hakkında her türlü bilgiyi aldıktan sonra bu sözleşmeyi okuyarak imzaladığını taahhüt eder ve otelde aldığı hizmet eksikliği ve ayıplı mal'dan dolayı doğacak şikayetlerinden dolayı Dellago'yu sorumlu tutamaz.

8.7. Müşteri bu otel rezervasyonu sözleşmesini, mail order ,sanal pos ,havale veya eft, ile alarak her hangi bir sebebten dolayı imzalayamamış olsa dahi taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını katalog, internet sitesi veya ilanlar ile öğrenmiş olup, bu otel rezervasyonu sözleşmesini yukarıdaki yazılı şartlarda almayı taahhüt etmişlerdir.

 8.8. Sözleşmenin tüketicide kalan kopyası ile Dellago'dan kalan kopyası arasında çelişki olursa Dellago'da kalan kopya kayıtları esas alınacaktır. Taraflar arasında her türlü , e-posta, fax mesajlaşmaları, telefon çağrı kayıtları, kat'i delil niteliğinde sayılacak olup, şirket kayıtları esas teşkil edecektir. Taraflar bildirdikleri adreslerinin ve telefonlarının her türlü iletişim ve tebliğe yarar adresleri ve telefonları olduğunu kabul etmiş olup, bu adres ve telefonlarda herhangi bir değişikliğin diğer tarafa yazılı bildirimi yapılmadığı müddetçe , bildirilen adres ve telefonlara yapılacak her türlü tebliğ ve bildirimlerin kendilerine yapılmış olacağını kabul ve beyan ederler.

8.9. Mail Order'ın tahsilini engelleyecek, gerektiğinde tebligat yapılmasına engel olabilecek (Evlenme,isim-soyadı değişikliği,yurtiçiyurtdışı seyahat, adres ve imza değişikliği vb.) durumlarda Esentepe Mahallesi. İstanbul Caddesi. C Blok No:5/2, 54050 Serdivan/Sakarya adresine yapılan tebligat geçerli olacaktır.Ayrıca borcunu ödemeyen borçlu için, yukarıda gösterilen adresimi kanuni ikametgâh edindiğimi beyan ve sözü geçen yere yapılacak tebliğlerin şahsıma yapılmış sayılacağını, o yerde bulunmazsam bile tebligatın iade edilmeyip, tebligat kanunun 21.maddesinin uygulanacağını, bundan sonraki değişiklikleri de Hotel Del Lago Luxury By Saraçoğlu'na yazılı olarak bildirmediğim takdirde aşağıda yapılacak tebliğlere itiraz etmeyeceğimi kabul ederim.

 8.10. Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıkların çözümü için , taraflar TÜRSAB Tahkim Kurulunun tahkim yetkisini beraberce belirlemiş ve kabul etmiş olup, gerek tüketici sorunları hakem heyetleri gerekse tüketici mahkemeleri nezdinde müracaatta bulunulmayacağı ve evvelemirde meselenin tahkim sureti ile halli cihetine gidileceği hususunda mutabıktırlar. Tahkim kararlarına ve sair itirazların halline ilişkin açılacak dava ve icra takiplerinde İstanbul Mahkeme ve İcra müdürlükleri yetkilidir.

MADDE 9. TAHSİLAT:

 9. Bu belge ile Hotel Del Lago Luxury By Saraçoğlu. 'ne yukarıda numarası yazılı olan kredi kartımla rezervasyon bedelini tahsil etme yetkisi veriyorum. Borcumun kredi kartı hesabımdan tahsil edilememesi halinde kredi kartı faiz oranı üzerinden vade farkı ile ödemeyi kabul ve taahhüt eder, adımıza düzenlenmiş 3 sayfa olan toplam 9 maddelik bu sözleşmeyi okuyup, anlayıp, kabul ederek birer nüshalarını imzalayıp teslim aldım. Lütfen bu sözleşmeyi imzaladıktan sonra info@hoteldellago.com.tr adresine gönderiniz.

Adres: Esentepe Mahallesi. İstanbul Caddesi. C Blok No:5/2, 54050 Serdivan/Sakarya  Tel: +90 530 411 64 01